bannerADN.gif

ACLARATORIA GENERALITAT DE CATALUÑA SOBRE ERTE

En fecha 3 de Abril del 2020,
os adjuntamos Instrucción Expedida por de la Directora de Contractació Pública Generalitat de Catalunya, donde pone claramente que todos las empresas que presten servicios en Organismos Públicos de la Generalitat de Cataluña, continuará abonando la facturación siempre y cuando las empresas no tramiten un ERTE a los trabajadores adscritos a los servicios de la Generalitat de Cataluña.
"Per al vostre coneixement, us trametem, adjunta, la Instrucció 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública sobre la declaració de suspensió i la tramitació dels pagaments dels contractes de neteja i de seguretat i vigilància en el marc de les mesures en matèria de contractació pública adoptades per fer front a la pandèmia del COVID-19.
L’objecte d’aquesta Instrucció és establir els tràmits i documents necessaris per garantir la continuïtat en els pagaments a compte dels contractes de neteja i de seguretat i vigilància que s’hagin declarats suspesos totalment o parcialment i determinar els conceptes indemnitzables. Aquesta Instrucció aplica als òrgans de contractació dels departaments de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic.
També us informem que tant des de la Direcció General de Contractació Pública del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda com des de la Comissió Central de Subministraments estem fent màxima difusió d’aquesta Instrucció."
Para su conocimiento, le enviamos, adjunta, la Instrucción 1/2020 de la Dirección General de Contratación Pública sobre la declaración de suspensión y la tramitación de los pagos de los contratos de limpieza y de seguridad y vigilancia en el marco de las medidas en materia de contratación pública adoptadas para hacer frente a la pandemia del Covidien-19.
El objeto de esta Instrucción es establecer los trámites y documentos necesarios para garantizar la continuidad en los pagos a cuenta de los contratos de limpieza y de seguridad y vigilancia que se hayan declarados suspendidos total o parcialmente y determinar los conceptos indemnizables. Esta Instrucción aplica a los órganos de contratación de los departamentos de la administración de la Generalitat y de su sector público.
También os informamos que tanto desde la Dirección General de Contratación Pública del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda como desde la Comisión Central de Suministros estamos haciendo máxima difusión de esta Instrucción.
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/instruccions-dgcp/instruccio1-2020.pdf