ANULADA LICITACIÓN Promoció Econòmica de Sabadell


ANULADA LICITACIÓN Promoció Econòmica de Sabadell

A principios de Septiembre del 2022, el “Òrgan de contractació: Promoció Econòmica de Sabadell, SL” del Ajuntament de Sabadell, publicó una licitación para la contratación de: “SERVEIS AUXILIARS DE CONTROL D’ACCESSOS D’EDIFICIS I LOCALS DE DIVERSOS EQUIPAMENTS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL.”

La asesoría de ADN SINDICAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE CATALUÑA reviso los pliegos y vio algunas irregularidades e inmediatamente nos pusimos en contacto con el órgano de contratación.

Hoy 12 de septiembre la licitación queda anulada.

“ATÈS que en data 8 de septembre s’ha rebut consulta d’ADN SINDICAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE CATALUÑA en que es qüestiona l’obligació de subrogació de personal atès que al 2021 s’ha aprovat un nou conveni que seria d’aplicació al servei licitat, el Conveni col·lectiu estatal d’empreses de serveis auxiliars d’informació, recepció, control d’accessos i comprovació d’instal·lacions (en endavant Conveni de serveix auxiliars de control d’accessos), aprovat per Resolució de 3 de setembre de 2021 de la Direcció General de Treball.

Anul·lar l’expedient de contractació amb número 2022/010 relatiu al contracte de serveis anomenat “SERVEIS AUXILIARS DE CONTROL D’ACCESSOS D’EDIFICIS I LOCSL DE DIVERVOS EQUIPAMENTS GESTIONATS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL” per haver-se detectat un defecte no esmenable i iniciar un nou expedient un cop revisats els plecs, als quals s’haurà d’indicar l’obligatorietat de subrogació de personal si es compleixen els requisits del Conveni col·lectiu estatal d’empreses de serveis auxiliars d’informació, recepció, control d’accessos i comprovació d’instal·lacions.”

Ver Licitación

ADN SINDICAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE CATALUÑA, como sindicato profesional mayoritario del sector en Cataluña sigue verificando las licitaciones mientras otros siguen sus vacaciones sindicales.